مرور محصولات و خدمات

میزبانی اَبری 100 مگابایت | اختصاصی
100 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD
پردازشگر: 50% – رم: 1500 مگابایت
EP: 10 – NPROC: 50 – IO: unlimited
8,000 تومان سه ماهه
15,000 تومان شش ماهه
29,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
54,000 تومان دو ساله
81,000 تومان سه ساله
میزبانی اَبری 500 مگابایت | اختصاصی
500 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD
پردازشگر: 50% – رم: 1500 مگابایت
EP: 20 – NPROC: 500 – IO: unlimited
13,000 تومان سه ماهه
26,000 تومان شش ماهه
51,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
84,000 تومان دو ساله
126,000 تومان سه ساله
میزبانی اَبری 1 گیگابایت | اختصاصی
1000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD
پردازشگر: 50% – رم: 1500 مگابایت
EP: 30 – NPROC: 50 – IO: unlimited
20,000 تومان سه ماهه
40,000 تومان شش ماهه
80,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
132,000 تومان دو ساله
198,000 تومان سه ساله
میزبانی اَبری 2 گیگابایت | اختصاصی
2000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD
پردازشگر: 50% – رم: 2500 مگابایت
EP: 40 – NPROC: 100 – IO: unlimited
27,000 تومان سه ماهه
54,000 تومان شش ماهه
108,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
180,000 تومان دو ساله
270,000 تومان سه ساله
میزبانی اَبری 3 گیگابایت | اختصاصی
3000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD
پردازشگر: 50% – رم: 2500 مگابایت
EP: 50 – NPROC: 100 – IO: unlimited
12,000 تومان ماهانه
36,000 تومان سه ماهه
72,000 تومان شش ماهه
144,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
240,000 تومان دو ساله
360,000 تومان سه ساله
میزبانی اَبری 5 گیگابایت | اختصاصی
5000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD
پردازشگر: 50% – رم: 2500 مگابایت
EP: 60 – NPROC: 100 – IO: unlimited
18,000 تومان ماهانه
54,000 تومان سه ماهه
108,000 تومان شش ماهه
216,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
360,000 تومان دو ساله
540,000 تومان سه ساله
میزبانی اَبری 8 گیگابایت | اختصاصی
8000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD
پردازشگر: 50% – رم: 3000 مگابایت
EP: 70 – NPROC: 100 – IO: unlimited
24,000 تومان ماهانه
72,000 تومان سه ماهه
144,000 تومان شش ماهه
288,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
480,000 تومان دو ساله
720,000 تومان سه ساله
میزبانی اَبری 10 گیگابایت | اختصاصی
10,000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD
پردازشگر: 50% – رم: 3000 مگابایت
EP: 80 – NPROC: 100 – IO: unlimited
30,000 تومان ماهانه
90,000 تومان سه ماهه
180,000 تومان شش ماهه
360,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
600,000 تومان دو ساله
900,000 تومان سه ساله
میزبانی اَبری 15 گیگابایت | اختصاصی
15,000 مگابایت فضای هارد
دامنه رایگان (صورتحساب سالانه)
پهنای باند نامحدود!
نسخه php و توابع قابل تغییر
امکان نصب تمامی اسکریپت ها
امکانات کامل – هارد SSD
پردازشگر: 50% – رم: 3000 مگابایت
EP: 90 – NPROC: 100 – IO: unlimited
42,000 تومان ماهانه
126,000 تومان سه ماهه
252,000 تومان شش ماهه
504,000 تومان سالانه (دامنه رایگان)
840,000 تومان دو ساله
1,260,000 تومان سه ساله